Historiske Bilete frå Emblemsbygda

Vi er inne i april, ein viktig månad i nyare norsk militær historie. Framleis har me ikkje gløymt okkupasjonen av Norge, og det bør me heller ikkje gjera. Det er ikkje slik at ein berre kan forvente seg fred, sjølv i vår fredlege del av verda. 


I år har me vald å fokusere på fortellinga om mobiliseringa i 1940. Me er så heldige å kunne få ei førstehandskjelde frå bygda til å fortelle om opplevingane sine. Det er Karl O. Emblem frå Steffågarden som fortalde på lydband til sambygding og krigshistorikar Ragnar Ulstein i januar 1985. Min farafar, Hans Østrem, frå Larsgarden var ein av dei som vart kalla inn til krigsteneste. Du kan sjå han som nummer to frå venstre i første rad på soldatbiletet over. Det er enno ikkje kjend eksakt når biletet vart teke, men etter ansikta å døme så kan det ha vore frå langt lykklegare omstende før krigen braut ut, eller kanskje frå nøytralitetsvakta tidlegare på våren?


Det er vanskeleg å forestille seg korleis me sjølve hadde reagert om Norge vart okkupert i 2017. Kven hadde gjort som Karl og kven hadde prisa seg lukkeleg så lenge inkallingspapira ikkje kom? Me kan vanskeleg forestille oss korleis dei hadde det, men at mange var livredde når dei tyske soldatane kom mot dei er nok temmeleg sikkert. 


Det er underleg å tenke på at alle dei inkalla soldatane frå Emblem kom heim att og at det var så få som måtte bøte med livet frå vår bygd i dei komande 5 åra. 


Du kan høyre første del av Karl O. Emblem her:

https://soundcloud.com/mkmolde/karl-o-emblem-fortel-om-mobiliseringa-i-aprildagane-1940-del-1


Ta vel vare på minna, bileta og historiene. Del dei gjerne med oss

Kva som er på gong akkurat no

2017

Mai

Kom mai du skjønne milde, ein temmeleg hektisk periode.
Det har ikkje blitt like mykje tid til historiearbeidet, men stillstand ha der no ikkje vore. Av nytt kan nemnast

Eigarane til dei ulike nausta i Jaktevika byrjar å kome på plass.

Nye bilete har kome inn og vorte registrerte. Du finn mellom anna nye familiebilete i albuma til Garsendhaugen, Sandvik og Ytrebø. 

Nye bygdebokopplysningar har også kome inn og vil bli registrerte
utover i mai.

Nye opplysningar om tidlegare registrerte bilete er også på plass.

Det har vore ganske god trafikk på dei to Facebook-gruppene med mange artige opplysningar. Kven har hørt om Akslabud-huset på Emblemskaia som vart til stabbur i Flydalsgarden kring 1930? eller handelsmannen Heitmann på Emblemskaia? Alt dette er nytt og spanande stoff som snart skal få sin rettmessige plass i bygdehistoria.

Oppdatering av det digitale arkivet og sortering av dei siste bileta.


April

Påska vart ei hektisk tid med mykje innsamling av kjeldemateriale og bilete. Me har mellom anna fått dokumentert
bygg på Auresetra, leita etter den eldste råsa frå Røssevollen til Gamle Emblemseter, gått moldvegane til Røssevollen og dokumentert ny-geila frå Steffågarden til Fursetgarden i kart og bilete. Ny byggeaktivitet I Østremsvika, på Elvarum og Garsendhaugen har krevd nye bilete av området for ettertida.

Vidare har me fått inn bilete frå Else Flydal i Danmark, samla inn informasjon og avfotografert bilete frå Sjursgarden, starta å registrere namn til dei gamle skulebileta frå Olav Nerland i Fylkesfotoarkivet, byrja på eit prosjekt med registrering av opplysningar om dei gamle kafeane og kioskane på Emblemsanden, oppdatert teksten om Løvika med nye bilete og informasjon frå jubileumsheftet til Ålesund KFUM frå 1940, fått inn ny kunnskap om gamle bilete frå Østremsetra, fått nye opplysningar om Magnusplassen, ny kunnskap om Måseidvåg-slekta på Røssevollen, og Skillingen. Skal sei at dagane har gått unna :-)

Delar av intervjuet med Karl O. Emblem om mobiliseringa i 1940
er no lagt ut her på framsida til Emblemsbygda.com. Sjå lenka lenger oppe.

Nye bilete er no på plass. No ein gong er det dei trufaste hjelparane Gunvor og Per Almar Steinnes som kan vise fram 
spanande historiske bilete med utgangspunkt i Emblemsvågen
og garden Sandane. Me får ta del i "kaffeslaberas" mot slutten av 1950-talet, brudebilete frå 1914 som er delt i albumet til Voll på Røssevollen og det som truleg er eit forlovelsesbilete i albumet til Plassevågen nede i Emblemsvågen. TUSEN TAKK!

Mars

Ei rekke avisutklipp frå dei gamle fergekaiene på Magerholm er no lagt ut. Ei stor takk til Per Almar Steinnes.

Roar Emblem har funne fram enno fleire artige bilete til oss. Denne gongen er det bussrelaterte bilete og slektsbilete frå Stampen. Tusen takk.

Ei ny side om bussanlegget til Stranda og Sykkylven Billag på Magerholm er no kome til. Der var fleire frå Emblem som har arbeidd for dette rutelaget. Difor vonar me at det kan kome inn enno fleire biletet og opplysningar.

Me er i ferd med å legge om menyen i venstre kant. Hovedsidene til kvar enkelt gard får Matrikkelnummer medan gardane på undersidene får bruksnummer. Dermed vert det lettare å leite dei opp i andre kjelder også.

Ei ny side om orienteringsgruppa har no kome til. Her er me på jakt etter opplysningar og ikkje minst bilete. Ta gjerne kontakt.

Teksten om sommarfjøsar i bygda er no oppdatert med tre nye avsnitt mot slutten. Opplysningar om fjøsane på Magerholm er lagt til. Bilete av dei finst også i albumet som høyrer til.

Nye bilete frå Roar Emblem er lagt til. Det er to frå Skorene, Eit frå Magerholmkaia og eit bussbilete frå ein ukjend jernbanestasjon.

Fleire nye bilete frå Gunvor og Per Almar Steinnes er no lagt til under gardane Ytrebø på Østrem og Sandane/Sandvik i Emblemsvågen.   Stor takk til dykk for verdifulle bidrag.

Småjusteringar i teksten til Kåre Magerholm om Magerholmdalen. Der er tidvis litt problem ved lagring av tekstane på denne heimesida. Rett som det er har tekstane endra seg litt, eller manglar delar av nokre ord og setningar. Det verkar som problemet ligg hjå leverandøren av nettsida.

Ei ny underside er lagt til. Det er Magerholmsetra. I første omgong er det berre snakk om eit biletalbum frå vinteren 2017.

Nye bilete er lagt til undersida om Magerholmdalen. Det er mest mobilbilete frå vinteren 2017.

Februar

Omlag 20 innkallingar til generalforsamling for Emblemsbygda Billag er no funne i Nasjonalbiblioteket sitt digitale arkiv. Dei spenner om åra frå 1933-1967 og gjev eit unikt bilete av kven som sat i styret dei åra. Dei gjer det lettare å skrive ein enno fyldigare tekst om utviklinga av selskapet.

Mange bilete har kome til i det siste. Dei er for mange til å nemnast her. Desse er me no i gong med å sortere.

Ein ny tekst er lagt til under garden Emblem i venstremenyen. Det er eit førsteutkast av teksten om Magnusplassen.

Arbeid med å samle inn opplysningar om Sekken-slekt som flytte og gifte seg på Emblem.

Eit stort antall bilete frå Negarden og diverse bilete av dokument og billettar tilknytta Emblemsruta har kome inn denne månaden. Ei stor takk til Trond Emblem.

Ei ny album-side er no oppretta her på emblemsbygda.com under næringsliv i venstre-menyen. Den har fått namnet Emblemsruta del 3 og inneheld frå no av alle dokument som aksjebrev, billettar, rekneskap og bussruter. Ei stor takk til alle som har delt det dei har med oss.

Januar

Ein tekst om Ludvig Berntsen er no lagt ut. Du finn den i venstremenyen under Magerholm. Ei stor takk til Birgitte Ulstein som har delt biletkopi av huset også.

Ein tekst om garden Solvang på Østrem er no under arbeid.

Arbeidet med bygdeboka går vidare. No er det korrigeringar og fleire opplysningar frå dei gamle grunnbøkene i tidsrommet 1930-1990 som skal inn i tekstutkastet.

Ei rekke nye bilete har kome inn i biletalbumet på både Facebook og Emblemsbygda.com. Her er det berre å ta seg ein tur innom.

2016

Desember

Albumet frå Antonesgarden og Knutgarden er no oppdaterte med fleire historiske bilete

Nye bilete og opplysningar straumar på. Dei vert lagt til i albuma på Røssevollen, Sandane og Ytrebø under Østrem etter kvart. Ei retteleg stor takk til Per Almar Steinnes.

Sjølv om teksten om Elvemyr 4 ikkje er heilt ferdig så er også teksten om Løvika under revisjon. Årsaka er at det er mange samenfallande opplysningar. Det vil ta ein del tid å få alt på plass.

Registering av opplysningar frå den gamle grunnboka for tidsrommet 1935-1990 har no starta. Det er eit omfattande arbeid som vil bidra til gradvis å videreutvikle gardstekstane med mer faktainformasjon frå dette tidsrommet. Delar av opplysningane vil også verte med i den nye bygdeboka.

November

Ei rekke bilete, store og små opplysningar har kome inn denne månaden. Vil gjerne takke for alle opplysningar og avklaringar.

Den korte teksten om Elvemyr 4 er under oppdatering. Mykje nytt stoff er so langt samla inn. Det er på sin plass å takke mellom anna Arne Ivar Solbakk og Bjørn Vidar Sæter for fleire spennande opplysningar.

Bygdeboka er framleis under arbeid. No er dei fleste nyaste opplysningane om Nybø og Elvemyr på plass. Ei stor takk til Camilla Orten Nærø for hjelpa. 


Oktober

Mykje av arbeidstida i haust har gått med til å søke i dei ulike avisarkiva. Dette er eit tidkrevande arbeid, men det har så langt gjeve nokre interessante funn også. Det er særleg nyare historie som eg no har registrert og digitalisert i arkivet. Vidare har eg arbeidd vidare med mindre justeringar i teksten om amerikafart i tidsrommet 1900-1930, der Johan Ingvald Emblemsvåg (1892-1946) har kome med i både tekst og bilete.

September

Nokre opplysningar er vansklegare å finne enn andre. Eit av desse
er kva orkan som øydela kalkomnane på Magerholmen på 1800-talet. Alle innspel vert tekne mot med takk. Nytt gjerne følgande addresse: sveostrem@hotmail.com

Det har vorte ein roleg september på historiefronten i år.
Der er framleis sett av mykje tid til søk etter historiske kjelder
som bilete og tekst i eldre aviser og mellom anna eldre årsmeldingar  som har vorte digitaliserte og lagt på nett i den
seinare tid. Ved eit slikt høve har eg funne artige opplysningar
om då fotballaget til Emblem avbraut kampen i protest mot dommaren i 1965 og utfordringane som Mechlenburgfamilien fekk då dei freista å selge Eikenosa på auksjon i 1832. 

August

Publisering av teksten om Severinbuda. Du finn den i venstremenyen under "Næringsliv".

Juli

Arbeidet med bygdeboka går framleis framover. Det vert for det meste fokusert på å kontrollere og få på plass dei nyaste opplysningane i sommar. Mange kan venta seg ein henvendelse
vedrørande bekeftelse og korrektur. Me forsøker å gjere dette digitalt så langt som råd er. Då vert arbeidet også billegare.

Juni

To nye bilete i følge med flotte tekstar om 1957-kullet frå bygda i skulesamanheng er no komen inn i arkivet vårt. Ei stor takk til Sonja Lundanes. Det eine biletet finn du no på denne framsida også.

Då har det kome til fleire bilete til Severinbuda sin album. Den finn du i venstremenyen under næringsliv. Det er også oppretta eit nytt album kalla Elvarum under garden Emblem. Her er eg på jakt etter fleire bilete.


Teksten om Garsendhaugen er no publisert saman med fleire bilete. Du finn teksten under Emblem i venstremenyen.

Mai

Vi har no passert 700 000 
treff. Dette er sanneleg moro å sjå.

Ei mengd nye bilete og informasjon frå Garsendhaugen og Severinbuda har no kome inn. Ei stor takk til Synnøve og Ellinor Emblem. Mykje av dette vil verte snart verte publisert her.

Ei rekkje avfotograferte avisutklipp har kome inn i arkivet den
siste tida. Ei retteleg stor takk til Per Almar og Gunvor Steinnes.

April

Nye skulebilete frå 1953, 1960 og 1961 har no kome til.
Du finn dei etter kvart i albuma om skulane på Emblem.

Nye bilete frå Elvarum har no kome til. Dei vert publiserte på denne sida etter kvart.

Albumet til Garsendhaugen, under Emblem er no oppdatert med fleire nye bilete frå synnøve Emblem.

Ei ny underside er no lagt til under "næringsliv" i venstremenyen på denne sida. Den handlar om Severinbuda. Teksten er under arbeid, men mange nye bilete er allereie på plass. Ei stor takk til Synnøve som har lånt ut alle saman.

Nye bilete frå Garsendhaugen og Elvarum har i desse dagar kome inn. Dei vil etter kvart verte publiserte på denne nettsida.

Det meste av denne månadens arbeid har vore å sende ut og å registrere innkomne familiskjema til bygdebokarbeidet.

To nye bilete frå Østremsetra har no kome inn frå Per Almar og Gunvor Steinnes sitt rikhaldige arkiv. Dei vil etter kvart verte publiserte på undersida "Østremsetra" som ligg under garden Østrem i venstremenyen.

Mars

Første utgåve av teksten om "Kjøt-Iver" finn du no her på denne
heimesida. Teksten er lagt ut under Eikenos i venstremenyen.

Avfotografering av dei tre "Inaumnesingen"-bøkene frå tidsrommet 1915-1917, 1917-1919 og 1941-1951, til saman omlag 700 enkeltsider.

Bearbeiding av teksten om sommarfjøsane og bøgardane etter nye innkomne opplysningar.

Befaring i Geila på Emblem

Henting av tre "Inaumnesingen" bøker tilhøyrande Ungdomslaget som Jon Blindheim hadde redda frå å verte øydelagde. Fekk også tips om to sommarfjøsar på Hesseberg

Prat med Hjalmar Engeset om dei gamle kioskane på Magerholm
og innhenting av historiske opplysningar om garden og folket, samt informasjon om kvar to av sommarfjøsane låg.

Fotorunde frå Østrem og vidare opp Hegrevegane til Eikenosa

Ein tekst om bøgardar og Sommerfjøsar i tidsrommet 1870-1950 er no publisert i venstremenyen saman med gamle kartutsnitt og bilete

Ein spanende avisartikkel frå 1994 samt høyonn biletete frå Eikenosa i 1914 har no kome inn. Avsendaren er Per Almar Steinnes som også har gjeve namneopplysningar om dei fotograferte. Bileta er no publiserte under Eikenosa. Orginalbileta tilhøyrer Bjørg Bredvold.

Ny bilete frå Emblemsvågen har kome inn. Dei vert etterkvart publisert på denne nettsida.

Ein kort tekst om "Kjøt-Iver" er i kjømda. Her er eg stadig på jakt etter fleire opplysningar.

Februar

Ein nyskreven tekst om Antonesgarden, samt ein del nye bilete er no publisert under EMblemsvågen. 

Ein tekst om bøgardsfjøsane og sommarfjøsane på Emblem er no i skrivefasen.

Arbeidet med å bekrefte familieskjema til dei forskjellige gardane i bygda er godt i gong.

Kjeldesøk på Akslaslekta på Hallvardgarden på Apalset er godt i gong.

Januar 

Diverse kjeldesøk kring drukningsulukker der emblemsbygdarar har vorte råka. Det har tidlegare vore skrive ein tekst om desse, men me er stadig på jakt etter fleire opplysningar.

Ein tekst om det første bedehuset på Emblem og den første tida med indremisjon er under bearbeiding. Me håpar å kunne publisere eit første utkast snart. I mellomtida kan ein lesa kladden og kome med innspel her: 


Nye bilete er no lagt til under gardane Sandane, Knutgarden og Antonesgarden. Alle bruka høyrer til under Emblemsvågen. 

Ein nyskreven tekst om krigshelten Peder Emblemsvåg frå Knutgarden i Emblemsvågen er no publisert. Du finn den både under "Garden Emblemsvåg" og "militær historie" i venstremenyen.

Fleire opplysningar om Ivar Flydal si tid på Stranda og tilhøyrande bilete er no kome inn til arkivet. Ei stor takk til Per Almar og Gunvor Steinnes for mange uvurderlege opplysningar.

Første utkast til teksten om Knutgarden i Emblemsvågen er no lagt ut her på Emblemsbygda.com 

Eigen undermeny for Eikenosa er no oppretta.

Nye bilete er lagt til i Jakobgarden, Steffågarden på Emblem og i Antonesgarden.

Avfotografering av avisutklipp og bilete frå Jenny Mine Ulstein 
i tilknytning til historia om Emblem Husmorlag. Dei er no lagt til teksten om Husmorlaget på Emblem.

Desember

Du finn no den eldste historia til Emblem Husmorlag i venstremenyen under lagsliv. Den er ført til pennen av
Jenny Mine Ulstein som ha vore med sidan 1960.

Nye bilete er tekne av Fursetgarden og Ebbegarden og sommarfjøsane ovanfor heimeutmarka til Fursetgarden. Nokre av desse er no å finne i biletalbuma til dei respektive gardane her på Emblemsbygda.com.

Samtale med Jenny Mine Ulstein og overtaking av arkivet til Emblem Husmorlag, samt dokument i forbindelse med opprettinga av eldreboligane på Garsendhaugen. 

Registering og avfortografering av eldre bilete frå 17. mai og med Gjallarhorn. Dei fleste er tekne av Ragnar Ulstein på tidleg 1960-tal.

Innsamling av bilete frå rivinga av gamleskulen på Skaret. Bileta er donert av Jenny Mine Ulstein og tekne av Ragnar Ulstein.

Me er no i gong med typografien på den kommande bygdeboka.
Det vert spanande å sjå korleis det blir til slutt

November
Ei bok treng også bilete. Det er vanskeleg å velge bort så mange gode bilete som me har i databasen no. Den endeleg typografien vil bestemma kor mykje det vert plass til.

Oktober
Bygdeboka byrjar no å få si form. Det typografiske oppsettet er
valt og brukarnummereringa er i full gong. Me har forsøkt å nytta
3 siffer, der det første er gardsnummeret. Unntaket er Hesseberg som allereie har ei høg numerering som siste bruk i gamle Borgund Kommune og matrikelbruket Emblem som har meir enn 99 brukarar allereie. Parallellt er ein i gong med å skrive tekstane i byrjinga av boka og omtale av kvart bruk. 

Stort og smått vert stadig samla inn. Denne månaden er det særleg bilete frå amerikaslekt i Fursetgarden som har kome inn.

Det har også vore befaring og avfotografering av utgravingane i det nye byggefeltet ved Østremsjøen. Det var særleg nyttig å sjå korleis det såg ut under torva. Det gjev ein peikepinn på om kvar dei gamle husmannsplassane ein gong stod.

September
Nye opplysningar om Trollkjerring-Alet er snart på plass i mappa
om segn og overtru her på www.emblemsbygda.com

Nye bilete er no lagt til i albumet til Sandvik i Emblemsvågen

Denne månaden er målet å få på plass eit typografisk utkast på bygdeboksidene om Nedregotten og Emblem.

Juli og August
Arbeidet med å få på plass den typografiske forma på den komande bygdeboka er eit tidkrevande arbeid. Teksten om Hesseberg, Magerholm, Akslen og Østrem er no snart ferdigbehandla.

Juni

Det vore nok ein travel månad, men dessverre ikkje i historisk samanheng. Sensurarbeid og karakterutskrifter vart brått bytta ut med bleieskift og mjølkeflasker. Slik vil det truleg verte ei god stund framover. Likevel vil ikkje historiearbeidet stogge heilt opp. på tampen av månaden vart ein litan tekst om Merafta eller Blåfjellet lagt ut her på Emblemsbygda.com i venstremenyen som har vorte kalla "Geografiske tilhøve". God sommar!

Mai

Mai månad vart ein uvanleg travel månad. Det var ikkje mykje tid til overs for historiearbeidet.
Likevel kan eg freiste med eit nytt utkast til den kommande Bygdeboka med mange nye personopplysningar på marikkelgardane Emblem, Nedregotten og Emblemsvågen. Desse opplysningane er markert med ein eigen sjøgrøn farge på teksten. Kom gjerne med opplysningar og innspel til arbeidet på følgande e-post: sveostrem@hotmail.com. Bygdebokutkastet finn du her:


April

Bygdebok-utkastet har no fått si 24. større oppdatering. Det er særleg Hesseberg, Akslen og Reiten som har fått ny informasjon, men du kan sjølvsagt finna litt her og der elles også. Du finn fila her:    https://www.dropbox.com/s/3x3rp014340hrth/Bygdebok%20for%20Emblem%2024.%20oppdatering%2030.4.2015.pdf?dl=0

Det er no kome på plass nokre små endringar i teksten om Tryggeset. Fleire opplysningar om Hans Rasmus Olson Skageflå og familien hans, samt meir nøyaktige opplysningar om tida frå Knut Simonsen Hole kjøpte plassen i 1870 til bruket gjekk på tvangsauksjon i 1884 er no funne i panteregisteret. 

Den 8. april passerte me 500 000 besøkande på denne heimesida. Det tyder nok at sjølv om bygda er lita, så er interessa for bygdehistorie og slekt temmeleg stor. Det er på sin plass å takke for denne overveldande interessa.

Mars

Det har gått ca. 1 år siden registreringsarbeidet til en kommende oppdatering av bygdeboka startet. Det hele preges naturlig nok av at dette er fritidsyssel i en ellers så hektisk hverdag, men en god del begynner likevel å komme på plass. Jeg setter stor pris på alle som har lyst til å bidra underveis. Legger ut en link til 
teksten, slik den ser ut per dags dato i PDF-form:    Arbeidet med bygdeboka går framleis sakte med sikkert framover
For tida er det arbeidet med å registrera og avfotografera aktuelle sider frå kyrkjeboka for Borgund og Giske i tidsrommet 1800- omlag 1819 som står for tur. Dei fleste opplysningane frå gravferdsprotokollar og dåp har no funne sin rette plass i bygdebokutkastet. Problemet er at denne boka ikkje er komplett. Det er fleire påviselege kyrkjelege gjerningar som ikke er å finne i desse handskrivne registera, desverre. Det gjer også det heile vanskelegare. Heldigvis har 1815-tellinga no vorte digitalisert. Det hjelp litt i alle fall.

Februar

Dette har vorte ei særs travel månad. Det har vore mykje arbeid i seine kveldstimar med bygdeboka og særleg Røssevollen og Reiten. 

Opplysningar om Røssevollslekt i Amerika og Canada har gjeve resultat. Cheryl Rosvold har no publisert sine funn her på Emblemsbygda.com på engelsk.

Roar Emblem har funne enno fleire spanande bilete i sitt rikhaldige biletarkiv. Denne gongen er det mellom anna frå Stampen og Emblemsfjellet.

Fleire flotte bilete har kome inn frå Peter Blindheim og omhandlar stort sett Nerigard og Hesseberg, men også Brennhaugen. Desse kan du snart finne på nett.

Hos Per og Leikny Engesmo har eg vore så heldig å få låne fleire flotte bilete frå Sjursgarden. Tusen takk. Desse er i ferd med å verte digitaliserte i god oppløysning.

Vidare har det vore mykje stort og smått av funn. Dette inkluderar forbereiinga av ein framtidig tekst om vassforsyning og dammar på Emblemsfjellet.

Januar

Eit nytt utkast til bygdeboka har no fått si 20. utgåve. Det er enno ein god del som manglar. Kom gjerne med innspel på sveostrem@hotmail.com  Du kan laste ned eller lese utkastet digitalt via denne lenka:  


Ein nyutvikla tekst om Negarden er no publisert. Det er særleg den eldste historia som er bearbeida i denne omgongen.

2015

Desember

Arbeid med videre utvikling av teksten om Negarden er under arbeid i desse dagar.

Hugs å ta turen innom gruppa "Gamle bilder fra Emblem" på Facebook. Der finn du mange artige bilete og opplysningar til både informasjon og drøfting. Det vert omtrent som ein litan kladd til mykje av dei tekstane som seinare finn plassen sin her.
Direktelinken finn du ovanfor.

Då nærmar det seg jula, og det har vore ein hektisk tid i det siste. Det har vore mest registreringarbeid og tekstleveransar til Ålesund Historielag. Satsar på å få litt meir tid til denne sida etterkvart som ein bikkar 2015.

Bygdebok-arbeidet går sin gang. Dei første familieskjemaene er sendt ut digitalt for kontroll. Etterkvart vil me ta fatt på å få oppdatert og kontrollert dei nyare opplysningane frå tida etter 1960. I løpet av februar vil det forhåpentleg vis verte tid til å kike i den gamle bygdebokkomitéen sitt arkiv på Sunnmøre Museum.

Hesseberg-bilete frå Fylkesfotoarkivet manglar ein del opplysningar, og ikkje så reint få overraskingar. På sikt håpar me å få publisere nokon kopiar av desse bileta her også.

Me har nyleg fått digital adgang til Johan Krogsæter sine stadnamnsregister med kjelder og kart frå Emblemsbygda. Dette er eit uvurdeleg stykke arbeid som vil få stor betydning for historiearbeidet framover.

Tre av dei første spanande opplysningane er om Martaplassen ved Austremsjøen og ikkje minst Nillegjærdet på Østrem. Nye opplysningar vil komme.
 
November

Nye opplysningar om Elvemyr 4 har kome inn på Facebooksida vår. Takk for alle bidraga med flotte livsminne.

Eli-Anne Skaug har delt mange flotte bilete frå med oss via facebooksida "Gamle bilder fra Emblem". Tusen takk!

Me har nyleg fått tilbod om å gå gjennom gamle bilete frå Nedigar på Hesseberg og Øvste Aksla/ Elvemy 4. Det er utruleg
kjekt å få slike flotte tilbod. Ei stor takk til Peter Blindheim, Sylvi og Sigbjørn Sæter.

Nye bilete frå mellom anna fotoarkivet til Menighetsbladet er nyleg donert av Solrun Teigen Berstad. Ei stor takk til deg :-)

Det har vorte ein god del registreringsarbeid i digitale arkiv.
I første omgong er det opplysningar knytt til Eikenosa og arbeid med bygdeboka.

Innsamling av gamle utskiftingskart frå bygda. Her har eg fått god hjelp av Jorddomstolen. Dette har medført mange nye historiske opplysningar.

Forsøk på å få kartverket til å justere feil plassering av lokale stadsnamn. Vi har så langt fått medhald og endring av plasseringa på namnet Akslanakken til rett plass. Videre er no Brunskarnakken, Stornakken og Litlenakken registrert hos Kartverket.

Karta og dokumentasjonen på alle dei innsamla opplysningane om stadnamn frå Johan Krogsæter har no kome i digital utgåve frå Ålesund kommune.

Oktober

innsamling av eldre kart frå Emblemsbygda To spanande kart frå 1872 og 1885 er no funne i digitalisert form. 

To nye tekstar her på emblemsbygda.com:
Den eine er ei samanfatting av det ein veit om dei eldste fornminna frå Emblemsbygda, medan den andre er eit vedlegg
med ordrette registreringar og tekstar frå dei arkeologiske funnkatalogane til Bergen museum.

Befaring og oppmålingar ved dei gamle sommerfjøsane til Nedregotten.

Ein ny tekst om Kleberghammaren er no publisert under Næringsliv her på Emblemsbygda.com

September

Ei ny underside, med fokus arkeologiske funn, er no oppretta i venstremenyen. Første tekst ut er signert P. Stensager og første gong publisert i Sunnmøre historielag si årskrift for 1922-23. Denne årboka er nyleg publisert som e-bok på laget si heimeside og i sedak. Du finn lenka til denne digitaliserte utgåva på undersida "Ystebø-røysa" under sida Arkeologiske funn. Sidan det tidvis har vore vanskeleg å nytte linken direkte, så eg har difor vald å publisere ei avskrift også.

Tre flotte bilder frå Skillingen er no på plass i denne gards-albumen. Nok ein gong er det Beate Lade som har lånt ut dei flotte bileta.

Denne månaden har det vore ein god del kjeldesøk i eldre aviser.
Smått og stort av spanande opplysningar har soleis kome fram i lyset. Den mest omfattande saka har vore Stortinget si utreiing av Nedregotten som stoppestad for fjordadampen i 1880- og 1890-åra. No vart det som kjent Emblemsvågen og ei privat andelskai i 1906, men dette forklarar kvifor me fekk kai mange år etter hine.

August

Teksten om ulukkene på Flisfjorden er no klar. du finn den
under "Fjord og Hav" i venstremenyen.

Ei ny underside kalla "Fjord og Hav" er no oppretta. Her vil du
finne det meste av historie og næringsverksemd med marin tilknytting.

Bygdebokarbeidet skrid også sakte framover. No kan du finne arbeidsutkastet i si 19 oppdatering. Her er det særleg opplysningar frå 1701-manntalet som er lagd attåt. Du kan
läsa dokumentet på følgande stad:
Militærhistoria har no fått sin eigen plass her på Emblemsbygda.com. Leitar du nedover i venstremenyen så vil du per dags dato finne eit intervjuv med Karl O. Emblem om mobiliseringa i 1940 og ein rykande fersk tekst om matrosar og soldatar frå Emblem under den store nordiske krig frå omlag 1700-1720

Kjeldesøk på ein ny tekst om nokre av mange  drukningsulukker på Flisfjorden frå 1700 og fram til 1928. Denne gongen er også omkomne frå nabobygdene tatt med. Dette er ein nybrotstekst og vil følgeleg ta ein god del tid å fullføre.

Det har vore stille nokre veker no, med berre kjeldesøk og litt opprydding i biletalbumane på heimesida.

Juli

Ein liten tekst om strandsittarane på Nedregotten kring 1800 er no publisert. Det er snakk om husmenn utan jord der dei fleste
nytta "Østremsø" till etternamn. Mykje tydar på at dei setet opp stovene sine på den gamle beitemarka til Østrem ved Østremsnausta. Du finn teksten i undermenyen  til venstre som er kalla "Sosiale forhold"

Kjeldesøk i Nasjonalbiblioteket sine digitale arkiv. Mykje spennande å finne. So langt er ei samtidskildring av bondeopprøret i Borgund 1817, livsminner knytta til Emblem idrettslag sitt A-lag i tida 1944-1960, Slektsanene til Steffen Steffensen Emblem i Steffågarden, skifteregistreringar i avisene frå 1790-åra og opplysningar om Lærar Knut Emblem frå Auregarden nokre av funna.

Arbied med kjeldesøk på dei frå Emblemsbygda som deltok på fiske med dei overbygde bankskøytene, før damp og motor revolusjonerte og profesjonaliserte fisket på Sunnmøre.

Arbeid med å skaffe opplysningar om fleire av dei avfotograferte i Fylkesfotoarkivet som har typiske emblemsnamn.

Juni

Da er 350 000 besøkende passert med klar margin, ARTIG!

Arbeid med videreutvikling av teksten om Skaret er i gang for fullt. du kan allerede nå lese en del av oppdateringene.

Intervju med Harry Akslen og Judith Kvangarsnes

Befaring på det gamle stykket til Syverplassen og fotografering
av tømmeret frå huset på Øvste-Aksla

Befaring på dei gamle torvmyrane ved Frielebu

Etter ein hektisk periode er det no klar ein liten tekst med vekt på opphavet og dei første åra i historia til det vesle bruket Elvarum bruksnummer 8 under Nedregotten, også kalla Syvergarden.

Mai

Teksten om Bondeopprøraren Steffen Steffensen Emblem er no oppdatert. Du finn den i venstremenyen under Emblem og tittelen "Bondeopprøret 1817".

Dei foreløpig to siste bileta frå Judith Kvangarsnes sitt album er no på plass. Det eine syner det som kan ha vore 17. mai under krigen. Unge og vaksne vart fotograferte på marka rett aust for Ungdomshuset. Det siste finn du i albumet til bedehusa på Emblem (under lagsliv-fana i venstremenyen) Det syner medlemmane i "Emblem Musikklag".

Nye bilete frå Judith Kvangarsnes er no lagt til. To av dei er lagt til i albumet til Østremsetra (Under garden Østrem) og syner mellom anna budeiene på Grønevollen. Eit anna er lagt til i albumet med historiske personar førebels. Det syner ungdomane samla på sjølve Magerholmen ein søndagsettermiddag under krigen. Ein retteleg stor takk til Judit Kvangarsnes og har funne fram til desse flotte bileta. Det kjem snart meir også.


Den førebels siste oppdateringa av bygdeboka, datert 15. mai
finn du nedlastbar som PDF her:


Ny oppdatering av bygdebok-prosjektet er no klar for den som ynsker å sjå gjennom. Kom gjerne med ytterlegare info og korrigeringar til sveostrem@hotmail.com


NB! Dei eldre linkane lenger ned på denne sida vil ikkje virke lenger når nye oppdateringar vert lenka opp.

April

Den tiande oppdateringa av utkastet til den framtidige bygdeboka er no tilgjengeleg. Det er særleg opplysningar om Nedregotten som har vorte lagd til i det siste. Her har eg også lagt til dei registrerte humennene utan jord som vart registerte i 1801-tellinga. Årsaka til dette er at eg mistenker at desse brukarane kan ha budd omlag der husmannsplassane kom kring 1850. Desse husmennene er markert med lilla tekst.


Historieprosjektet www.Emblemsbygda.com og bygdebokarbeidet fekk omtale i avisa Nytt i Uka den 23. april. Teksten er nedlastbar som e-avis fram til 29. april på følgande stad på side 2: http://project.vbook.no/Nytt-i-uka

Etter nokon hektiske veker med bygdebokarbeid er det no på tide med ein pause. Alle bruka har enno ikkje fått på plass så mange namn, men desse vil sjølvsagt kome til med tid og stunder. Du finn lenka til den siste utgåva her:Våren er her no for alvor. I dei siste vekene har også omlag 60000 etternamn (Østrem og Akslen) frå digitalarkivet vorte sorterte. Dei som har tilhøyrd bygda vår er no lagd inn i ei utvida utgåve av utkastet til den framtidige bygdeboka. Soleis har eg arbeidd med dei eldste oppføringane på Hesseberg, Magerholm, Akslen og Østrem. No står gardane under Emblem for tur. du finn lenka til det oppdaterte dokumentet i PDF-versjon her:


Mars

Arbeidet med det som om nokre år kan verte ei bygdebok for Emblemsbygda er no berre i startfasen, så det er mange opplysningar som manglar og faktaskjekk av årstala har enno ikkje starta. Denne første fila er likevel lagt ut i håp om å få hjelp med opplysningar og årstal som er lagt inn. Du kan få tilgong på ein PDF-kopi når du klikkar på lenka nedanfor. Eg er særleg på jakt etter namn og årstal frå tida etter 1920. Ynskjer du å hjelpa, kan du nytte følgande e-post: sveostrem@hotmail.com  
 
Her finn du tekstfila:Teksten "Dei som havet tok" er no oppdatert med ny informasjon.
Du finn den under "Fiske og fangst" i venstremenyen.

Arild Nedregotten og Svein Ove Østrem representerte Emblemsbygda ved skipinga av eit nytt Historielag for Ålesund kommune den 26. mars i bystyresalen. Eit interimstyre er no satt ned  og websider er under utvikling. Sambygdingen Ragnar Ulstein var  med som ein av innbydarane saman med Gustav Flisnes. I skrivande stund har allereie 300 skrive seg inn som medlemmar. www.emblemsbygda.com vil også vere med på publiseringsdugnadar av tekstar og bilete for det nye laget som har fått namnet "Aalesund Historielag". Du finn dei allereie på Facebook.

Nye søk i kommunale saksførebuingar og tilsynsprotokollar i Interkommunalt arkiv (IKA) har bekrefta ein god del av den informasjonen som eg allereie sat på vedrørande byggeprosessane tilknytt "Blåskulen", "Nyskulen" og utbetringane
av Magerholmvegen i tidsrommet 1930-1970. Dette vil resultere i oppdaterte tekstar om skulehistoria og ein ny tekst om Magerholmvegen etter 1900.

Nye bilete har kome inn til redaksjonen i det siste. Dette omfattar bilete frå Mattisgarden og Emblemsvågen. Det vert
no arbeid med å finne fram til dei fleste namna før dei vert
publiserte på denne sida. 

Ein enkel tabell er også under bearbeiding. Her vert alle namna 
på søsken forsøkt sett saman slik at ein får oversikt over kven
som kan vere søsken på dei ulike gardane. På sikt vil dette verte ei kjærkomen oversikt over søskena til dei einskilde brukarane på gardane i Emblemsbygda. Dette er kort sagt ei omfattande oppgåve som vil påverke talet på publisering av nye tekstar framover.

Arbeidet med teksten om dei som reiste frå Emblemsbygda er
framleis under bearbeiding. No er alle bygdebøkene for Borgund og Giske ferdig saumfart. Kladden til ei oversikt over kvar alle desse kom frå er også i ferd med å kome på plass. 

Fleire spanande bilete frå Negarden og Tryggeset har kome inn den første veka i Mars. 

Arbeidet med teksten om dei som flytte frå bygda er framleis under arbeid. Det er ein stor tekst med mange årstal og detaljar å sjekke opp. Teksten har no passert 45 sider.

Februar 

Digitaliseringsarbeidet av Bygdebøkene for Borgund og Giske, som bygda vår er ein del av, er godt i gong. Du finn snarvegane til dei her:

Band 1: 

Band 2:  Gardsoge for matrikkelgardane 1-51 er enno ikkje klar.

Band 3: Gardsoge for Sula, Godøya, Giske  og Valderøya

Band 4: Gardsoge for Hessa, gamle Ålesund og norddelen av gamle Borgund kommune er enno ikkje klar.

Nye bilete er no lagt til i albuma. Desse er 5 stk. under garden korene på Emblem og syner mellom anna Kjøt-Iver i røvegarden og gruppebilete frå det som truleg var gullbryllaupsfeiringa i 1927. Under Negarden er det på plass nye bilete og nye opplysningar i fleire av dei andre bilettekstane. Til sist eit gruppebilete frå Garsendhaugen.

Tre flotte bilete har funne vegen til e-postkassa mi. Dei kom med kvar sitt flotte dokument med dei fleste namna på også. To av dei er frå Skorene, truleg gullbryllaupet til "Kjøt-Iver". Det siste er eit artig forundringsbilete frå Mattisgarden. Ei stor takk til Per Almar Steinnes og Gunnvor Flydal Steinnes. Bileta vil snart finne plassen sin her på denne websida.

Det meste av månaden har gått med til å arbeide med kjeldesøk og utarbeidelse av første notatutkast på dei som flytta frå bygda vår. dokumentet ligg no som nedlastbar PDF i gruppa vår på Facebook. Er du interessert i å lese dette første utkastet, kan du lime denne adressa inn i adressevindauget på nettlesaren din. Ver oppmerksam på at du må søke om medlemskap første gong. Årsaka til dette er at vi vil unngå uønska reklame. På denne gruppa finn du også mykje anna rart som enno ikkje har fått plass her            https://www.facebook.com/groups/2577596285/ Januar 2014

En liten tekst om Mads Britannus Knudsen Magerholmvig, som busette  seg på Massplassen på Valbøen på Ørskog, er no publisert under venstremenyen "Magerholm".

Arbeidet med å registrere dei som flytta frå bygda og busette seg andre stadar i Borgund kommune, Ålesund, Sykkylven, Ørskog eller Skodje har no starta.

Desember

Den siste teksten i 2013 handlar om namn på elvar og grover i bygda vår. Nokre namn er funne, medan andre er ukjende for samtida framleis. Eg håpar å utvide teksten etterkvart.

To nye tekstar er no publisert. Den eine handlar om det særmerkte biletet av mannskapet på fangstskuta "Istind", 
medan den andre omhandlar dei med tilknytning til bygda vår som deltok på bankfiske på dei nye bankskøytene eller var medeigarar i perioden 1860-1900. Ei stor takk til Knut Måseide som la grunnlaget med grundig kjeldesøk. 

Då har julefreden senka seg her på www.Emblemsbygda.com
God Jul alle saman!

Fleire bilete er lagt til teksten om garden Høla under Akslen.

Ei ny ei ny underside under Aksla er no oppretta. Teksten er enno ikkje skriven, men du finn likevel ein del fine familiebilete frå Stigen (Stampen) der.

Eit flott bilete frå Øvste-Aksla er no lagt til i albumet til denne garden. Det vart truleg teke av fotograf Steinkopf-Wold våren 1910. Ein stor takk til Bjørn Vidar Sæter som har funne fram biletet. Hovudhuset er også gamlehuset på garden, som seinare vart seld og flytta til Syvergarden på Nedregotten. (Dagerskrybba 2 i våre dagar). Delar av dette gamlehuset stend framleis.

Teksten om Smørmeieriet på Emblem har no fått nokre nye
opplysningar. To nye meierske er funnen på ein litt uventa plass.
Det syner seg at meieriet vart teke med som eigen stad i 1900-tellinga. Denne sida er no publisert på nett. Den eine som er funnen er truleg Johanne som gifta seg med Elias Knudsen på Storhaugen før 1910. Er det den same, så heitte ho Larsdotter Svinset.

Teksten om Hatlebakken er no snart ferdig oppdatert. Nye opplysningar og funn frå pantebøkene for tidsrommet 
1876-1930 har gjeve ein del interessante opplysningar. 

Ein ny tekst om ulukker på sjøen er no publisert. Den har fått tittelen "Dei som havet tok". Det er førebels berre eitt bilete på plass, men fleire vil kome til etter kvart.

Ei ny hovudside om fiske har no vorte oppretta i venstremenyen.

Fleire kjeldesøk og historiediskusjonar på gruppa vår på Facebook for tida. Den heiter "Gamle bilder fra Emblem".
Bli med du også.

November

Grundig kjeldesøk på gardane Magerholm og Emblemsvåg, den siste tida, har gjeve spanande resultat. Håpet er å få publisert ei rekkje tekstar med utgongspunkt i desse funna framover. Her er nokre av dei:
1) Ludvik Emblemsvaag vart heidra med sølvbeger til verdi av 40 kroner etter at han var med å berga livet til to menneske i mars 1877.
2) Fleire avisnotisar og kunngjeringar frå både postvesen og stat i forbindelse med oppsittarane på Magerholm i tidsrommet 1824-1896.
3) Meir kunnskap av stortingsbehandlinga av tilskot til Magerholmvegen og fergekaia opp gjennom tidene.
4) Informasjon om bygginga av Brauta og Kai til rutebåten Vidar like vest for hyttefeltet i Løvika.
5) eit spanande bilete av grusbana på emblemsanden og bygda, sett frå lufta.

Ein ny tekst om Nerigar på Hesseberg er no publisert. Ytterlegare informasjon og bilete vert tatt imot med takk :-)

Oppdatering av biletinfo frå Hesseberg i fylkesfotoarkivet sin biletbase.

Nytt kjeldesøk på Andreas og Daniel Hesseberg i Bottineau i Nord Dakota.

Ei ny side for Elvemyr 5/8 er no  operetta. Teksten er framleis i kjeldesøk-fasen, men vil kome på plass etter kvart. 

Ei ny side som omhandlar Bergsett 5/31 er no publisert i venstremenyen under matrikkelbruket Nedregotten. Ei stor takk til Arne Nowak for bilete, dokument og god hjelp.

Då har denne sida hatt over ein kvart million besøkande!!

Kjeldesøk på bilete frå Fylkesfotoarkivet der bestillarane har
etternamnet Nedregotten. Det er eit mål å hjelpa til med opplysningar på dei som kjem frå Emblemsbygda. Aller er hjerteleg velkomne til å delta på denne dugnaden.

Musikklaget Gjallarhorn feirar 60 år med jubileumskonsert på Emblem Bedehus laurdag 9. november kl. 17:30. Noko av den eldste  historia om korpset finn du her under "lagsliv" i venstremenyen.

Ytterlegare kjeldesøk etter kven det kan ha vore som bygde
den flotte kvelvingsbrua over storelva har no gjeve spanande resultat. Det er mogeleg at eg har funne to av dei. Opplysningar frå Vegmuseet har også gjeve spanande resultat. Eg håpar å få på plass ein tekst om brua i haust.

ein tekst om Bergsett Gnr.5 brnr. 31 er no i støypeskeia. Den er stort sett ferdig, men eg manglar litt meir informasjon frå dei aller første åra.

Oktober

Leverandøren av nettsida har hatt serverproblem i det siste. Det har ført til at teksten om Larsgarden har vorte oppstykka og dels øydelagd. Den er no fjerna frå sida. I samme slengen vil eg forsøke å oppdatere den litt også. Det vil difor ta ei lita stund før den er på plass att.
 
Teksten om torvmyrene er no oppdatert og vil bli sendt ut per post til  eit utval av sambygdingar i håp om å få tak på enno meir kunnskap.  

Førsteutkastet av ein tekst om torvmyrane på Emblem er no publisert. Her treng eg meir informasjon og gjerne bilete 
også. Ver venleg å ta kontakt om du har opplysningar.


Ein ny tekst om Øvste-Aksla er no publisert her på emblemsbygda.com. I den forbindelse er eg stadig på jakt etter fleire opplysningar og bilete.

Arbeid med ei rekke nye tekstar er no i gong. kjeldesøket i panteregistera på Høla og Øvste-Aksla er i hamn. No står kyrkjebøkene for tur før sjølve skrivearbeidet kan ta til. 

Arbeid med historia om kvifor Nowak-ætta kom til bygda vår
er no godt i gong.

Nye opplysningar frå Arne Nowak har kasta nytt lys over historia om Brauta og motorbåt-drifta i bygda vår.

Kjeldesøk på Kveldly og dei som budde der er no i gong.

Nye bilete har kome til i det siste. Du kan no sjå korleis Minde, Kveldly og Akslagjerdet ser ut i våre dagar. Det gjer det kanskje litt enklare for den som ikkje er heilt lommekjend i bygda. Nybygginga på gamlekaia på Magerholm, gardshusa på Øvste-Aksla, Gjerdet og Stigen er også fotografert i forbindelse med framtidig publisering.

September

Ein ny tekst om garden Gjerdet er no på plass. Du finn den i venstremenyen under matrikkelgarden Aksla.

Tre nye undersider er no på plass. To av dei finn du under 
Aksla. Dette er Minde og Gjerdet. Den siste er Kveldly som er oppretta under Magerholm. Har du opplysningar eller
bilete så er det berre å ta kontakt.

Første utgåve av teksten om Akslagjerdet er no publisert. Du finn den i venstremenyen under matrikkelgarden Aksla
Har du bilete, eller meir informasjon, så vil eg sette stor pris på å høyre frå deg.

Oppdatering av teksten om Aksla-Buda. Nye opplysningar er
med på å forklare kvifor Hans selde butikken på Emblen i 1925, samt kvifor kjøparen H. Maude selde butikken vidare etter kort tid.

Arbeid med ein tekst om Akslagjerdet som vert publisert seinare i haust. Ta gjerne kontakt om du har bilete. Det finst
eit stort tal dokument i pantebøkene, så det vil ta si tid å kome i hamn med denne teksten.

Ny kort forsidetekst om bedehusbasarane i bygda i eldre tid.

Kjeldesøk på Akslagjerdet er i full gong.

Generell kjeldesøk i pantebøkene frå 1934. Mykje spanande å finne. Dette vil bli publisert etter kvart.

Nye opplysningar om Hans Iversen a/s og H. Maude har dukka opp i pantebøkene. Dei gjev svar på kvifor Maude tok over Akslabuda. Denne teksten vil dermed bli oppdatert seinare i
haust.

August

Nye opplysningar om kalkomnane på Magerholmen er no lagt til. Eg fann anlegget i addresseboka for Romsdal Amt i 1900.
Dette kan tyde på at Orkanen som raserte omnane kom seinare
enn ein først trudde. Det betyr også at Anders trekte seg ut av drifta fleire år før ulukka.

Nye opplysningar er lagt til teksten om heimeindustri på Emblem i perioden 1865-1920. Du finn teksten i venstremenyen under "Næringsliv".

Ein ny tekst om Ludviksplassen i Emblemsvågen er no 
lagt ut her på denne nettsida.

Ein tekst om den eldste historia til garden Nygjerde på Røssevollen er no publisert. 

Juli

Oppdatering av teksten om Aksla-Buda. Årstalet for når Hans Furset selde butikken og huset på Dampskipskaia i Emblemsvågen til handelsmann H. Maude er funne. Det syner seg også at firmaet L.K.Akslen a/s var aktivt i 1932 også, sjølv om butikken heitte Ths. Kristoffersen Kolonial og Lars var død i 1929. Et nytt bilete av Magnusbakken frå 1987 er også lasta opp saman med eit bilete av det som eg trur er H. Maude.

Nye opplysningar om Sjursgarden og Store-Knut frå Ingrid Lied på telefon

Registrering av informasjon kring opprettinga av vassverka
og demningane på Emblemsfjellet. Her er ekspropriasjonen
av areal kring 1902 særleg spanande. 

Diverse kildesøk i panteregistera og pantebøkene. Nye opplysningar om Korshaugen og Akslabuda har dukka opp
som mellom anna kastar lys over når Maude dreiv butikken og kva han heitte.

Arbeid med teksten om Rognereiten som vart publisert 21.7.2013

Juni

Arbeid med registrering av opplyningar frå dei gamle adressebøkene i digitalarkivet.

Oppdatering av tekstene om amerikafart og Oppigard på Hesseberg.

Kjeldesøk på Emblem:
Samtalar med Arthur Østrem og Olaf Hesseberg
Befaring og registrering av funn i Røysane på Østrem
Befaring og fotografering på Øygarden og Bjørkavollen
Diverse fotograferingsrundar ved Røssevolldemma, i Negarden og på Emblemsfjellet.

Førsteutkastet av ein tekst om små verksemder og heimeindustri i Emblemsbygda kring 1865-1920 er no publisert.
Du finn den i venstremenyen på denne sida under hovudsida "Næringsliv". Den har fått namnet "Heimeindustri" i denne menyen. Formålet med publiseringa er å få hjelp til å finne fram til enno fleire verksemder enn dei eg allereie har skrive om. Eg vonar at også du har annleiing til å hjelpe meg med dette. Korrigeringar og ytterlege opplysningar kan sendast til
meg på følgande addresse: sveostrem@hotmail.com.

Teksten om telefonstasjonen er no oppdatert. Du kan mellom anna lese nokre erindringar som Rese-Karl fortalde sjølv til
Sunnmørsposten i 1963. Du finn teksten i venstremenyen under næringsliv.

Det har vore litt stille her dei siste dagane, og det vil nok ikkje verte publisert like mykje dei næraste vekene heller.
Eg jobbar for tida med meir tidkrevande kjeldesøk på tekstar
og mikrofilmar, som eg håper å få publisert før hausten. Det er også eit mål  å få samla inn fleire intervju på lydopptak. Eg er alltid på jakt etter dei som ynskjer å hjelpe til med dette verdfulle innsamlingsarbeidet. 

Vi har no passert 200 000 treff på emblemsbygda.com!!

Nye og spanande bilete er no lasta opp. du finn dei på sida om Magerholmdalen og Ystebøen. Ei stor takk til Åshild Magerholm Kvam som har delt nokre av bileta som faren, Karl Magerholm, har samla.

Mai

Ein utvida tekst om Ystebøen er no publisert her på emblemsbygda.com. du finn den i venstremenyen under garden Emblem. Har du opplysningar, bilete eller ytterlegare informasjon, så vil det bli tatt imot med takk.

Arbeid med  research og  videreutvikling av teksten om garden Ystebøen. Planen er å publisere resultatet i juni.

Reseach på skiftet etter Steffen Steffensen Gjørva i 1832.

Leiting i lensrekneskapen for Borgund 1606/1607. Husmannen
Olluff paa Østremb. vart straffa for å ha nekta å betale skatt
dette året. Truleg var han lite nøgd med størrelsen på skatten
som han fekk. Han tok truleg over den husmannsplassen som vart ledig dette året etter at Ole fekk bygsle Larsgarden i staden.

Etter lang tids leiting har eg no funne fram til den eksakte datoen når ein fekk automatisk telefonsentral på Emblem.
I følge Telegrafverket sin eigen årstatistikk XII 153 for året 
1963 vart stasjonen opna 11. desember dette året på Elverum.
Den var av typen 7D og førebudt til å takle 100 nummer. Med
dette vart den private telefonstasjonen på Reset offisielt nedlagd. Det skal finnast ein avisartikkel om denne hendinga også, men den har eg enno ikkje fått kopi av. Spørsmålet er om det var Sunnmørsposten eller Arbeideravisa.

I ein ny liten tekst, som er plassert under "Amerikafart" i venstremenyen, kan du no lesa meir om den første emigranten frå vårt fylke som att på til hadde emblems-blod i årene.

Teksten om dødsfalla i tidsrommet 1890-1895 er no publisert
under "Helse og sjukdom" i venstremenyen på denne sida. Her finn du også interessante opplysningar om difterismitta i Sjursgarden i 1894, meir om alle dødsfalla på Aksla-bruka denne perioden og litt til. 

I tida 1890-1895 var nær sagt alle registrete dødsfall i bygda knytt til enten Akslagjerdet, Brennhaugen, Høla eller Øvste Aksla. Kva kan ha vore årsaka til dette. Er det ei tilfeldigheit, eller finst det ein samanheng? Dette er temaet for ein ny tekst som snart er klar for publisering her på Emblemsbygda.com

Kjeldesøk på bornedødeligheit i tidsrommet 1890-1895

Ei rekkje kjeldesøk er no på gong. Eg har jobba med pantebøkene i håp om å finne ut eksakt når Akslabuda vart sett opp att etter brannen i 1934. Dette arbeidet har ført til ei rekke andre spanande funn, som seinare vil finne sin rettmessige plass i andre historiske tekstar. 

Teksten om 17. mai er flytta høgare opp i venstremenyen no i mai. 

Tre nye hovudmenyar er no på plass. Dette er Geografiske tilhøve, Sosiale forhold og Bjønnajag og gråbein. Under Sosiale forhold kan du mellom anna finne meir kunnskap om husmenn og husmannsplassar i bygda vår.

Ein liten tekst om husmannsplassen Sagled er no publisert her på emblemsbygda.com. Du finn den i venstremenyen i undermenyen til matrikkelbruket Emblem.

April

Ein tekst om dei lepra-sjuke frå bygda vår er no publisert under "Helse og sjukdom" her på www.emblemsbygda.com
 
Eit nytt emne er no registrert i venstremenyen på framsida.
Tittelen er "Helse og sjukdom", og du finn det nedanfor skulehistoria.

Arbeid med kjeldesøk i pantebøkene.

Teksten om garden Voll er no oppdatert med fleire opplysningar i siste avsnittet. Det er hovudsakleg opplysningar knytt til finansiering, skylddeling og tinglysning av skøytet på bruket, som er lagt til i denne omgangen.

Mars

Ein tekst om amerikafarten frå 1900-1930 er no publisert. Med eit slikt nybrottsarbeid er det mogeleg at det er nokon som eg ikkje har funne, men som drog til Amerika. Difor vil eg vere særs glad for nye og fleire opplysningar om både dei eg har skrive om, og dei som eventuelt manglar. Du kan gjerne sende opplysningane til følgande addresse: sveostrem@hotmail.com.
Eg er også på jakt etter bilete.

Teksten om Hatlebakken er no oppdatert med nye opplysningar frå Helge Blindheim, som er oldeborn til (Hans)
Magnus Iversen Nedregård, som var den første plassemannen på bruket. Opplysningane gjeld hovedsaklig informasjon om borna til Magnus, og ei rekkje årstal i den forbindelse. Ei stor takk til Helge for særs grundig og nyttig informasjon.

Første utgåva av teksten om den eldste historia til Skillingen er no publisert på følgande stad:  http://www.emblemsbygda.com/113642095

Første utgåve av teksten om Aksla-Buda er no publisert
her på emblemsbygda.com. Du finn teksten i venstremenyen
under næringsliv.

To nye bilete har funne vegen inn i albumet til Skillingen.
Ei retteleg stor takk til Beate Lade som ønsker å dele desse
med oss :-)

Februar

Søkedag i amerikanske kjelder. Nokre nye emigrantar er
funne. Ein av desse er Adolf Axlen som vat fødd i 1884 på
Brennhaugen. Han flytta til Tacoma i Washington og vart etter kvart vaktmester på skulen i denne byen. Det er interessant å
merke seg at det var i Tacoma Kristian Furseth, frå Fursetgarden, budde då han var arbeidsformann på eit sagbruk i nærleiken. søskena Olaf og Olga reiste også til Washington då dei drog til amerika.  

Ei lita runde med leiting i gamle mikrofilmutgåver av Sunnmørsposten første kvartal 1934 og januar 1933.
Dato for brannen på Aksla-buda er no avklara saman med 
avisa si dekning av åpninga av Ungdomshuset i 1934.

Vinterferietid og mogelegheit til ein kort tur til Emblemsbygda. Det vart litt tid til nokre bilete av Steffaløa
frå utsida, Akslabrauta som er litt tydelegare på avstand når snøen ligg i den gamle vegbana, avstandsfotografering av Bjønnahiet frå bygda, oversiktsbilete av Skillingen frå sør og
biletserie frå Kleberhammaren.

Teksten om amerikareisene er under utforming. det tek si tid når ein bit av historia til 57 einskilde menneske skal fortellast.
Det blir med andre ord ikkje plass til så mykje om kvar, dersom det ikkje skal ende opp som eit heilt hefte. kildesøket er også utfordrande og tidkrevande. Håpet er å få publisert teksten før påske.

Nye bilete frå Roar Emblem sitt rikhaldige album er no på plass på emblemsbygda.com. Du finn dei fleste i albumet "Historiske personar" som er flytte opp på eiga underside rett under forsida i venstremenyen. eit anna bilete finn du under Myrane.

Per dags dato har eg funne 57 personar som reiste til Amerika
i perioden 1900-1930. Dette inkluderar arbeidsreiser og besøk i Amerika. du finn lista i historiebloggen her på emblemsbygda .com. Veit du om andre som reiste i dette tidsrommet, eller har du fleire opplysningar om kven som emigrerte av dei du finn på lista, så vil eg gjerne høyre frå deg på e-post: sveostrem@hotmail.com   
 
Eg har også funne andre emblemsnamn, der personane kan sporast til fødselsregister i mellom anna Ålesund eller Langevågen. desse er ikkje tatt med. Med unntak av inngifte, så har eg vald å sette strek ved dei som er fødde i bygda, eller dei det er temmeleg sannsynleg at dei kan ha flytta til bygda før dei reiste til Amerika. Eg har framleis ei liste med namn der eg ikkje finn opplysningar eller sikre opplysningar om kven dei var. Desse er ikkje med.

Nye bilete og dokument frå Roar Emblem sitt rikhaldige album
er no på plass. Du finn mellom anna eit fint bilete av Ebbe-Elias og Bryllaupsbiletet til Thea Emblem. Bileta er plassert i følgande album:  Emblemsruta del 2, Østremsetra, Skorene, Ebbegarden og Skillingen.

To nyoppretta sider er no på plass. Dette er Ebbegarden og Skillingen, som du finn under matrikkelgarden Emblem. Tekstane er ikkje skrivne enno, men du finn eit fint bilete av Ebbe-Elias der enn so lenge.

Kryssjekk av emigrantlistene mot kirkebøkene, for å sjekke om alle kjem frå bygda, og om nokon av desse kom heim att til gamlelandet. Dette er naturleg nok ei tidkrevande oppgåve. Målet er å kvalitetsikre dataene og å finne ut litt meir om kvar dei kom frå i bygda vår.

Teksten om dei som reiste frå bygda vår er under utvikling. Det har synt seg å verte ei omfattande research-oppgåve, men den som ventar på noko interessant......:-)

Arbeid med teksten om Akslabuda er framleis under utvikling.
Har nokon høyrt om kaféen på Akslabuda før?

Teksten om sagbruksarbeidarane i Albion krev mykje research, men bileta er no i ferd med å kome på plass.

Januar 2013

Emigrantlistene er nå utvidet med en oversikt over alle registrerte dom har navnet Emblem,Emlem, Hesseberg Rossevold, Emblemsvog, Emlemsvaag, Nedregotten og delvis
Ostrem, men for Ostrem er det vanskelig å skille mellom de som er født på Emblem, og andre steder. Det er også viktig å merke seg at enkelte av de registrerte på Ellis Island kan ha vært fra andre steder enn Emblemsbygda. (bl.a. Ålesund)
Målet er å få en mest mulig fullstendig liste

Arbeid med å samle opplysninger på amerikareisende og emigranter via Ålesund og andre norske havner i perioden 1900-1930 er snart sluttført. Opplysningene blir samlet etter år og dato. Det er her kun benyttet registreringene fra Digitalarkivet foreløpig.

Ein ny fargekopi av eit måleri frå Magerholmdalen er no på plass. Ei stor takk til Tone og Roger Magerholm!!

Eit lite blogginnlegg på historiebloggen her på emblemsbygda.com om dei som drog til Albion er no på plass.

Etterarbeid på lydintervju med Harry Akslen


Research til ein tekst om sambygdingar som reiste til Albion i California for å jobbe kring 1910

Arbeid med ein tekst om Aksla-buda

Ein ny tekst om Ebbe Olsen Hatlehol er no å finne som eiga underside tilhøyrande Emblem. Teksten handlar om kva slags forbinding denne husmannen hadde med Knut Olsen Emlem, som på den tida var ein av distriktets rikaste menn.

 Ei stor takk til Geir Magerholm som har klart å spore opp eit av  dei flotte måleria til Kåre Magerholm og avfotografert det til glede for lesarane på her på www.emblemsbygda.com. Du finn det dersom du kikar innom undersida om Magerholmdalen.

Oppdatering med fleire namn på klassebileta i biletalbumet til Blåskulen.

Nye bilete er lagt til i undermappa om Blåskulen. Det eine
er eit klassebilete frå Guttorm Eidslott, og dei to andre er
flotte ekstriørbilete av skulen frå omlag 1984. Fotografen er
tidlegare rektor Sigurd Langleite.

Ein nyskriven tekst om Hatlebakken er no publisert.

Fleire bilete frå Roar Emblem si rikhaldege samling er
no publiserte på undersidene om Myrane og Auregarden.

Ein tekst om historia til Sjursgarden er no publisert.

Desember

Ei ny underside er no oppretta. Ho har fått namnet Innaumnesingen 2 og omhandlar nyare tekstar frå Innaumnesingen i tidsrommet 1951-1964. Den første teksten er allereie publisert.

En ny tekst fr å Innaumnesingen er no avskrive og publisert her
på emblemsbygda.com. Denne gongen er teksten frå 21.12.1930 og du kan finna han ved å velge undermenyen "Lagsliv" på venstre side og deretter Inaumnesingen. Teksten står nederst under ei rekke andre tekstar frå same blad.

En spennende tekst og bilete av Anton Emblem frå Negarden har no kome inn og er publisert på eiga underside Ei stor takk til Kjartan Emblem. 

Researcharbeid på en liten tekst om Sjursgarden har pågått litt no og då ei tid no. Målet er å snart få ut en tekst her på emblemsbygda.com. 

Den første utgåva av teksten om Myrane er no på plass.

Takka vera ein Leikny og Per Engesmo så kan du no sjå korleis Sjursgardshuset verkeleg såg ut. I tillegg har dei funne tak i eit artig bilete med kaffikos eller Kaffislaberas som det ein gong vart kalla. Også her kan du sjå hovudhuset med kårdel i bakgrunnen. Legg merke til det flotte inngongspartiet.

Vel 1000 sider med panteregistrering og tinglyst materiale frå mellom anna 1891-1893 er no lest. Dei sakene som har med vår eiga bygd er no samla digitalt og her er det mykje spennande å lesa. 

Nytt innlegg om sjursgardhuset på historiebloggen her på www.emblemsbygda.com 

November

Fleire av Negardsbileta er no flytta over til undersida om Negarden. Ei stor takk til Eli-Anne Skaug som lånte ut bileta.
Dei har til no lagt i eit album kalla "historiske personar".  

Eit ekstra album for nyare negardslekt er no oppretta. 

Innsamling av registrerte dødsfall frå Emblem 1923-1932.  

Innsamling av registrerte giftermål i Borgund kyrkje 1929-1945 

Innsamling av informasjon om Myrane, skorene og Sjursgarden frå Harry Akslen.

Fleire bilete frå Emblemsruta si historie er no på plass på undersida som heiter Emblemsruta del 2. du finn henne under "Næringsliv". Dei nye bileta syner sommarruta frå 1978, taksttabell frå 1980 og bilettrullar. For orden skuld har eg no samla alle dei gamle rutetabellane sist i albumet. Ei stor takk til Roar Emblem. Er det andre som og har bilete så er det berre å kontakte meg på følgande e-post:

sveostrem@hotmail.com

Ei ny underside om garden Myrane er no publisert med mellom anna eit   flott gamalt postkortbilete som syner garden kring 1905 og eit bilete av garden frå ein gong tidleg på 1970-talet. Dei aller fleste bileta er utlånt av Roar Emblem.

Tre bilder tilhøyrande Roar Emblem er no lagt til. Det eine
syner ein av dei siste bussane til Emblemsruta, det andre syner Oskar Nedregotten med hest utanfor huset på Skorene og det
tredje er postkortet som er nemnd i teksten om opprettinga av
undersida om Myrane. Takk skal du ha!

125 000 treff er no passert :-)

Kven var fenrik Sigurd A. K. Røssevold som omkom i ein skyteøvelse 21.11.1945 ved Husøy kystfort i bjugn kommune?
Du kan lesa litt meir om kven eg trur at dette var i historiebloggen her på Emblemsbygda.com

Eit lite blogginnlegg om Kåre Østrem og larsgardsætta som måtte flytte ifrå Larsgarden på Østrem er no publisert i bloggmappa. Den handlar om borna til Lars Andreassen Østrem (f.Engeset) og kvar det vart av dei.

Ein tekst om Vestrem er no publisert i eiga mappe under matrikkelbruket Østrem.

Fleire bilete er no publisert i albumet til garden Ytrebø under Matrikkelgarden Østrem. I dag blir garden som regel omtala som Flydalsgarden. Bileta syner byfolk som leigde hovudhuset om sommaren, medan gardsfolket flytte ned i kjellaren. Dette var vanleg i bygda vår i mellomkrigstida og læraren var ikkje noko unntak. Takk til Arne Nedregotten for lånet av bileta.

Publisering av en tekst om
gråbein og bjønnajag. Du finn den under "Historiske tekstar" her på www.emblemsbygda.com

Innsamling av kjeldemateriale om bjønnajag.

Gjennomgang av 1701-manntalet


Oktober


Oppdaterte opplysninga på undersida om bedehusa i bygda. Her kan du mellom anna lese om Ludvig Kjemphol på Hesseberg, Ludvig Berntsen, barnearbeidet til kinamisjonen i Emblemsbygda. Visste du forresten at det var en bibel eller nytestamente i nesten kvar einaste heim i bygda allereie i 1781? Det var ikkje vanleg.

Oppdateringar av teksten om fråhaldslosjen og opplasting av to nye bilete. Ei bok frå 1944 bekreftar at barnelosjen "Gjøa" vart starta i 1908 og at vaksenlosjane "Embla" og "Heimatt" var enten sovande eller nedlagde i 1944.

Reserch i eldre digitalisert kildemateriale fra Nasjonalbiblioteket

Arbeid med ein tekst om lærar og organist  Knut Emblem frå Auregarden.

Fleire tekstar til fotballbileta er no på plass. Stor takk til Olaf Hesseberg.

Leiting etter hjølet der bjønnebinna med to bjørnungar skulle ha fore over Storelva under det store bjørnejaget. Staden skal ha vore synleg frå Østrem. Mogeleg at det var i nærleiken av den opphavelege Grønevoll-sletta vestanfor kvilesteinen.

Fotorunde på Østremsetra. Her er det fleire tufter som treng vidare kartlegging framover. Steinsgardtufta og skarefjøsen er nok kjende for dei fleste, men dette er ikkje dei einaste. Om det er fjøstufter eller seltufter er uvisst enno, men Mattisselet
stod i alle fall ein annan stad før. Dagens sel var det Fredrik Østrem som bygde.

Den andre veka i oktober har vore fyllt med mykje godt
av historisk verdi. Eg har vore på besøk med både Leon Emblem og Harry Akslen. Her har eg fått vite utruleg mykje
spennande frå bygda vår.

Ein ny tekst om garden Løvika er no på plass under Nedregotten.


September

Ei ny underside er no på plass under Nedregotten. namnet er "Løvika 1940-1980" På denne sida ønsker eg å samle bilete som syner utviklinga kring Løvika frå jordbruksland til byggefelt.
Eg håper at det er fleire som har bilete å bidra med framover.

Ein tekst om fråhaldslosjen på Emblem er no publisert under 
"Lagsliv".

Eit artig bilete av første klasse på Emblem skule i 1954-55
er no publisert i albumet på undersida kalla "Gamleskulen del 2"
. Biletet tilhøyrer Sigrun Smogeli Ødegård.

Det har ikkje vorte publisert så mykje den første helvta av
september. Samstundes har det vore lagt ned eit imponerande arbeid med faktasjekk, korrigeringar og pålegg av nye bilettekstar. Det er Olaf Hesseberg som har stått for dette arbeidet.

Det er på sin plass å takke for all denne verdifulle hjelpa. Det er nemleg slik at det er ei rekke tekstar og opplysningar som treng både faktasjekk, korrigering og utviding eller justering. Slike ting er tidkrevande og krev ei rekke rundar innom kyrkjebøkene, dersom desse er tilgjengelege. Me er alltid på jakt etter nye opplysningar og hjelp, for bygdeboka er ikkje alltid til å stole på. Målet er at mest mogeleg skal være så riktig som råd etter kvart. Har du lyst til å vere med å skrive
eller samle inn materiale så er du hjartleg velkommen.
_______________________________________________________


Det første vesle utkastet til garden Voll på Røssevollen er publisert Her treng eg hjelp til å få fylle ut teksten ytterlegare. Det er også litt usikkerheit om nokre av fødselsåra. Det er stor forskjell på bygdeboka og folketellinga på enkelte av namna. Spørsmålet er kva som er heilt rett. Er det nokon som kan kvalitetsikre årstala så vil det vera kjærkome.

Ein kort tekst om Akslasetra er no publisert. Her kan du lesa meir om både bjørn og brannen i 1933

Da har vi passert 100 000 besøk på emblemsbygda.com !!

August

Ein tekst om Magerholmvika er no på plass.

Resultatlister for vinteridrett på arrangementa til Emblemsbygda sportsklubb 1935-1950 er no publisert på ei eiga underside.

Ein liten tekst om dei første skirenna i idrettslaget sin regi frå 1935-1950 er no publisert på undersida med namnet "langrenn"
Eg tek sikte på å utvide teksten slik at den omfattar tidsrommet 1935-1982 etter kvart.

Arbeid med å digitalisere skiresultata for renna som vart avvikla på Emblem i tidsrommet 1935-1950. Dei vil bli publiserte i løpet av august.

Research på skytterlaget i bygda vår

Research på kvar dei ulike hoppbakkane i bygda låg.

Juli

Den gamle KFUK-fana til Emblem er no funnen og avfotografert. Eg veit at mykje av utstyret frå speidarane vart overlete til Blindheim for ein del år sidan, men det er kanskje likevel nokon som har ei fane liggande ein stad? Du kan sjå biletet i undersida som omhandlar speidarane i bygda vår.

Digitalisering av årsmeldingar frå Emblem KFUK fra 1978-1984. Er det nokon som har meir kildeinformasjon om speiderarbeidet på Emblem? Eg er på jakt etter meir informasjon, tekstar og bilete.

Digitalisering av bilder fra Løvika og Emblemsfjellet i tidsrommet 1949-1970. Bildene inkluderer også noen spennende 17. maibilder. Ei stor takk til Arne Nedregotten og
Arild Nedregotten.

Befaring og avfotografering ved restane av bjønnahiet på Emblem, der den siste brørnen skal ha hatt tilhaldstaden sin.

Ein ny liten runde med kjeldegransking kring losjane på Emblem. Det merkelege er at fleire har høyrt om losjane i bygda, men i Odd Vollan sin tekst om Godtemplarane på Sunnmøre, er desse ikkje nemnde i det heile tatt. Dei står ikkje på lista til eksisterande losjar i 1924, eller på lista over dei som hadde vorte nedlagde før 1924. Det er kun i tilsynsprotokollen og ein tekst om Borgund lærarlag ein kan finne spor av dei. Dette verkar svært rart. Er det nokon som veit noko meir?

Kjeldesøkinga kring teksten om avholdsaka og telefonstasjonen pågår for fullt. Det vert spennande å sjå kor mykje det er mogeleg å finne av informasjon frå vår eiga bygd.

Ein liten tekst om ny-skulen er no publisert på eiga underside.

Den første teksten i den aller første utgåva av innaumnesingen er no digitalisert og lagt inn på undersida med tekstar frå Innaumnesingen. Du fin den om du leitar fram "lagsliv" i menyen til venstre. Dei første orda vart skrivne av Andreas Johansen Emlem, frå Ebbegarden, i november 1904. Det verkar som om Ungdomslaget vart stifta den same månaden.

Teksten som du finn på undersida kalla Gamleskulen 1 er no omskriven og justert ein god del, Årsaka til dette er nye opplysningar frå dei gamle skuleprotokollane, rekneskapsbøkene og tilsynsprotokollen frå Emblem skule. Det er lagt vekt på bygginga av gamleskulen, men du finn også litt om kvardagen på Emblem skule og dei første lærarane som underviste der. Målet er å få på plass ein eigen tekst om tida frå 1940-1956 etter kvart, så her er det berre å ta kontakt om du har opplysningar.

Det har kome fleire bilete på plass på undersidene for fortball, ski og friidrett. Arbeidet med bilettekstane til desse bileta byrjar å kome på plass.

Juni

Nye bilete er lagt til på følgende undersider:
Langrenn, friidrett, fotball og Kubberennet. Bilettekstar kjem litt seinare.

I startgropa med ein nyskriven tekst om avhaldsaka og losjearbeid i Emblemsbygda. Har du opplysningar så kan du kontakte meg på e-post: sveostrem@hotmail.com

Scanning av idrettslagsbilete som er utlånt av Olaf Hesseberg

Location-fotografering på Emblem. Eit forsøk på å avklare kvar nokon av dei gamle bileta er tatt.

Justering av teksten om den eldste skulehistoria i bygda. Det er særleg plasseringa av omgangskule og opptakta til bygging av ein eigen skule som vert lagd til og publisert litt seinare i sommar.

Mai

Ein liten tekst om Jakobgarden er no publisert.

Ein liten tekst om Oppigard på Hesseberg er no på plass

Ein liten tekst om Elvemyr bruksnummer 4 er no publisert.

"Skattejakt" blant mikrofilmane av Sunnmørsposten. Foreløpig er alle aviser i 6 månader studert i håp om å finne ut når Telefonstasjonen i bygda vart lagd ned. Foreløpig er artikkelen ikke funnet igjen. Er det flere som har tid til å jobbe med lignende research på Ålesund Bibliotek, så er det bare å ta kontakt på mob. 95801801

Gjennomgang av dei gamle skuleprotokollane, dagbøkene og tilsynsprotokollane frå Emblem Skule 1890-1907. Her har spanande opplysningar og den gamle omgongskulen kome for dagen igjen. Ei stor takk for hjelpa til Vibekke og Ålesund Interkommunale Arkiv (IKA)

Ein nyskriven tekst om bygginga av ungdomshuset på Emblem er no publisert under "lagsliv". Den gamle teksten var eit utdrag frå Sigurd Langleite sitt intervju med Knut S. Nedregotten, og dette kan du finne på ei eiga underside til garden Nedregotten.

Registrering av emblemsbygdarar som vart gift i borgundkyrkja i tida 1880-1920. opplysningane skal leggast i søkbar digital mappe saman med fødselsregistreringane og dødsregistreingane for samme periode. I lag med folketellingane for 1865, 1900 og 1910 vil dette gje ei rimelig god oversikt over kvar mange av dei busette seg. Svakheita er at det er vanskelegare å registrere dei som gifte seg i andre kyrkjer, men ein kan likevel likevel få ei oversikt over kven dette er.

Ny underside om Oppigard på Hesseberg og Sjursgarden på Emblem er no oppretta. Nokre bilete er lagt ut, men teksten er enno ikkje på plass.

Ny tekst og hovudgarden Hesseberg er no publisert.

Avfotografering av gamle dokument frå tida 1825-1918. Dokumenta omhandlar Hatlebakken, Sjursgarden, Negarden, Indre Åkernes, Vedde, Breivik, Hatleholen og Holmeset. Dei aller fleste dokumenta har samanheng med Sjursgarden.

Ein nyoppretta tekst om matrikkelgarden Akslen er på plass

Ei nyoppretta side om telefonstasjonen er lagt til. Her er eg på jakt etter fleire opplysningar og bilete av Skaret

April

Dei fleste tekstane om matrikkelgardane er no på plass.

Ein tekst om matrikkelgarden Østrem er no på plass.

Ein tekst om matrikkelgarden Emblemsvåg er no publisert.

Ein tekst om matrikkelgarden Nedregotten er no publisert.

Ein tekst om Matrikkelgarden Magerholm er no publisert.

Ein ny tekst om Steinsgarden er på plass under matrikkelgarden Østrem.

Historia til 
Aktieselskabet Emblemvogs Ka i er no publisert under næringsliv.

Ein
litan historisk tekst om Skaret er no publisert og dei fleste undersidene med tekstar er lagt under kvar matrikkelgard, der dei høyrer heime.
 
Eg har så smått byrja å endre litt på strukturen på sida slik at den vert delt inn etter Matrikkelgardar, Idrett, lagsliv, næringsliv og meir generell historie som omfattar bygda. Dette arbeidet vil ta ein del tid for alle sidene må opprettast på nytt ein etter ein. Truleg vil dette arbeidet ikkje vere fullført før i mai. Desverre vil dette føre til at brukarkommentarar vert sletta frå sjølve websida og ikkje vere synleg for besøkande lenger.

Ei ny underside med skulebiletet frå 1913 er no oppretta slik at du kan finne namna på alle dei som vart fotograferte. Det er småskulen, årskull 1902-1906. Du finn biletet saman med dei andre sidene som omhandlar skulane på Emblem.

Avfotografering av:
skrivarbok for Ungdomslaget 9.11.1914-6.1.1929
Innaumnesingen 25.2.1934-22.11.1936
Innaumnesingen nov. 1904-30.12.1906
Innaumnesingen 29.2.1964-18.9.1970

Mars

Ei underside om Brendhaugen er no oppretta, bilete er lasta opp og teksten er publisert.

 Ei anna underside om Folket på Magerholm kring 1926 er også flytt opp frå tekstsamlinga som album med bilete av nokre av dei som er omtala. Eg håper å få på plass bilete av dei andre etter kvart.

Arbeid med enkle oversiktskart som syner gardane på Emblem.
Kartet som syner gardane på Østrem er no publisert sist i albumet til kvar gard.

Fleire
bilete frå Tryggeset er no publisert.

Ein ny tekst om meieriet på Emblem er no publisert.

Ein ny tekst om Gamle Emblemseter er no publisert.

Nye undersider er no under oppretting. Denne gongen er det bygdemeieriet, Gamle Emblemseter og husmenn kring 1865 som er lagt til.

Tekst med utgangspunkt i 1865-tellinga er no publisert.

Arbeid med ein kort tekst om Peder Emblemsvåg.
Arbeid med ein tekst om garden Tryggeset.
Ferdig med digitalisering av Skrivarboka til Emblemsbygda Ungdomslag (17.5.1932-4.1.1941)
Ferdig med scanning av diverse dokument, rekningar og kvitteringar frå Emblemsbygda Kailag.

Februar

Ein spanande oppdaging som er utført av Per Almar Steinnes og kona Gunvor (f. Flydal) Eit bilete som eg trudde med sikkerheit at det var frå Ytrebø, er derimot frå Vestrem. Det er også eit særs unikt bilete av garden slik den ein gong var. Eit liknande bilete har eg aldri sett før. Ei stor takk for hjelpa.

Mottak av bileter og tekst om brukarar på garden Tryggeset. Det er no opna eit album på emblemsbygda.com

Start på digitalisering av skrivarboka til ungdomslaget.

Vitjing hjå Eli og Harald Reiten. Dei har ei imponerande samling med bilete, tekstar, bøker og dokument av stor historisk verdi. I første omgang har eg lånt tekstar frå Karl O. Emblem, Rekneskapen åt Dampskipskai-laget i bygda og den eine Skrivarboka til Ungdomslaget i bygda.

Framsyning av Emblemsbygda.com på storskjerm på "Vi over 60" treff på Emblem torsdag 23.februar.

Scanning av gamle orginaldokumenter fra Larsgarden og Sjursgarden

Tolking og avskrift av "Sjelebog" fra 1788.

Arbeid med en bunke med kontrakter, og tinglyste dokumenter fra perioden 1815-1900 som involverer Sjurs-Ole og sjursgardslekt.

Januar 2012

Publisert tekst om Abrahamsgarden og lagt til fleire bilete

Registrering av alle fødte på Emblem mellom 1900-1918
Registrering av alle begravelsar på Emblem i tida 1900-1917
Funna er arkivert på gard.

Publisering av stutt tekst om Ystebøen og bilete frå Skaret og Nybø (Fursetgarden) Litt redigering av bilettekstar.

Publisering av ny tekst om 17. maifeiring.

Publisering av tekst om Larsgarden og Nybø

Nye undersider er no under oppretting. I denne omgong er det Larsgarden, Abrahamsgarden, Mattisgarden, Ytrebø, Ystebøen, Auregarden og Jakobgarden som har fått sitt eige album. Her trengst det fleire gamle bilete så det er berre å seie frå om du kjenner til nokre slike.

Nokre friidrettsbilete frå kring 1978 er no publisert i Friidrettsmappa.
Bileta er scanna frå negativ av dårleg kvalitet. Er det nokon som kjenner namna?


Publisering av ein kort liten tekst om Kubberennet . Er det nokon som kan bidra med fleire oplysningar og bilete så er det berre å seie i frå .

Arbeid med å skrive av dei fyrste møteprotokollane til Emblemsbygda Sportsklubb.

Desember 

Research og utarbeiding av ein litan tekst om husmenn på Emblem kring 1800.

November:

To tekstar frå Innaumnesingen er skrivne av og publiserte her på www.emblemsbygda.com

Innsamling av tekstar og bilete.

Eksteriørfotografering av Reitesaga og steinmuren i Sirielva.

Første research-økt på ein historietekst om friidrettsgruppa til EIL

Gjennomgang og scanning av nokre gamle filmnegativ frå Emblemsbygda.

Gjennomgang av gravminneregistreringa til DIS Norge.

Korrespondanse med IKA i Ålesund om tilgang til dei eldste protokollane til Emblem Skule.

Den siste veka i oktober/november:Utdrag frå intervjuet med Inge Emblem i oktober er no publisert.

Ein liten opplysningstekst om "bygda vår prosjektet" er publisert saman med litt fleire bilete.

Nokre av bileta av Ny-skulen er lagt inn.

Ein Hans Strøm tekst om Emblem, Østrem og Flisnes er skrevet av og klargjort for seinare publisering på nett.

Ein liten tekst om garden Osehaugen br. nr 4 i Emblemsvågen i tida kring 1860-1960
er no publisert på ei eiga side saman med nokre bilete.

Arbeid med avskrift frå videointervju med Olav Nedregotten og Agnes Flø i 1998

Eit tekst om saga og skogsdrift på Reiten er no oppretta.


Den tredje veka i oktober:

Namna på to av skulebileta frå 1950-talet byrjar å komme på plass, takka vera ein forespørsel på Facebooksida vår. Takk til blant anna Tor Nedregotten og Jostein Navlesaker

Ei ny underside til framsida er publisert med det aller første utkastet til ein tekst om Gamleskulen frå 1903. Her treng eg di hjelp til å få fatt i fleire daglegdagse historier, kommentarar og informasjon om eg skal klare å fullføre teksten. Ta ein tur innom då vel.

Ein kort tekst og bilete av Garsendhaugen og ein litan tekst om Blåskulen er no publisert saman med bilete.

Bilete frå "bygda vår" prosjektet til Emleim Skule i 1987 er no publisert

Den andre veka i oktober:

Ei rekke nye bilete har kome inn denne veka. Dei dekkjer eit stor historisk spenn med hus som for lengst er borte, dei syner endringar i landskapet og ei rekke historiske personar som eg ikkje har publisert her tidlegare. På toppen av kransekaka er det gamle skulebilete frå 1950-talet og framover. Dei fleste bileta vil verte publiserte etter kvart.

Vidare behandling av dei avfotograferte bøkene

Publisering av ein ny tekst om Ølkona med bilete på denne websida.

Den første veka i Oktober:

Vi har intervjua Inge Emblem og Annie Søreide med lydoptakar. Intervjua vil seinare  skrive av og publiserte. Vi har fått låne ein kassett med intervju frå Ragnar Ulstein. På bandet er det vel 45 minutt der Karl O. Emblem fortel om mobiliseringa i 1940 og litt om krigen på Emleim. Kassetten er no digitalisert og vil bli skrevet av.

Olaf Hesseberg har lånt ut 2 bøker som inneheld fleire av årgangane med "Innaumnesingen" som var skriven av medlemmane i Ungdomslaget frå 1904. Bøkene er no avfotografert og eg håper at vi kan publisera dei heilt eller delvis  som e-bøker etter kvart.

Olaf Hesseberg har og lånt ut fleire av møteprotokollane til Emblemsbygda Sportsklubb (seinare EIL) og eg rakk å avfotografere dei to eldste. Her finn ein også fleire av resultata.

Per Kåre Østrem har funne fram det gamle pengeskrinet til Ungdomslaget og eit gruppebilete av Musikklaget Gjallarhorn frå byrjinga av 1980-talet. Skrinet inneheld kvitteringar frå omlag 1968 til 1971, forsikringspapira og delar av dei gamle lånepapira frå den gong Borgheim vart bygd. Det fulgte óg med ei kassabok der ein kan rekonstruere litt av dei arrangementa som har vore. Alt sammen er no avfotografert og digitalisert.

Vi har vore så heldige å få Olaf Hesseberg med på laget. Han har allereie byrja å sjå over fleire av bilettekstane og korrigere dei. Med so mykje publisert på so kort tid så er det ikkje rart at det kan verte litt krøll. På andre bilete visste vi ikkje namn på publiseringstidspunktet. Her har Olaf lagt ned mykje arbeid med å finne fram til dei. Olaf har mykje historisk kunnskap om bygda som vi vil ha glede av fram over. Er det fleire som ønsker å delta så håper eg at dykk tek
kontakt.

Siste veka i september 2011:


Dei to siste tekstane som er publisert handlar om Emblem skule. Den fyrste teksten er ei grovsortering av det som eg veit om den eldste historia frå 1736-1903. Her er det mest protokollar å finne, men eg vil forsøke å fylle ut med fleire personlege opplysningar om dykk er flinke til å seie frå om slike historier. Den andre teksten er eit intervju med Karl O. Emblem som fortel litt om si eiga skuletid i samtale med Sigurd Langleite. Denne teksten er ei avskrift av lydbandopptaket som Sigurd Langleite gjorde på 1980-talet.


Har du óg bilete eller tekst å dele, så kan du  gjerne ta kontakt med meg på telfon: 95801801 eller nytte følgande e-postadresse: sveostrem@hotmail.com.
Potetopptaking. Kvar er staden?

Biletet syner truleg potetopptaking på dugnad men staden er enno ukjend. Namna er eg derimot sikrare på: F. v.: Gurine Iverdtr. Flydal, Anna Iverdtr. Røssevoll, Karl Emil Larsson Flydal. Den siste kvinna er truleg Johanne Knutsdtr. Akslen (også kjend som "Furset-Johanne") eller Johanne Iverdtr. Furseth. Takk for hjelpa til Ann Kristin Akslen, Gunnvor (f. Flydal) og  Per Almar Steinnes.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

geir nilsen | Svar 03.06.2016 13.46

Orientgruppa i Emblem IL skal ha et stort internasjonalt orienteringsløp på Emblemsfjellet 16. og 17.juli. Se på www.fjord-o.no/2016.

Svein Ove 06.06.2016 22.58

Takk for tipset! Teksten din er delt på facebooksida vår: "Gamle bilder fra Emblem" i dag

Tor Nedregotten | Svar 13.04.2012 21.43

Enig med Siggen, og han som sitter bak Ove Flø tror jeg kan være Per Brune.

Svein Ove 14.04.2012 00.23

Tusen takk for hjelpa. Eg har endra biletteksten no. Kan du sjå om eg har oppfatta alt rett?

sigbjørn sæter | Svar 13.04.2012 19.40

jeg tror det er Odd Østrem og ikke Olaf Hesseberg.Han i blå genser tror jeg er Ove Flø.han til vesstre nermest er Per Gunnar Hansen.

Ann Kristin Akslen | Svar 02.04.2012 16.40

Den kvinna du er usikker på mener jeg er min farmor Johanne Knutsdr.Akslen
( Furset-Johanne)

Svein Ove 02.04.2012 23.59

Takk for hjelpen

Jeanne Emblem Shada | Svar 12.08.2011 05.22

Hi from Santa Cruz California. I am Kristian Emblem Jensen's mother. I like your photos and knowing about Emblem. I am Jeanne Emblem Shada.

Per Einar Engesmo | Svar 29.05.2011 11.08

Ja, det er Egil og Solveig Hansen, videre Agnes og Ingvald Flø.

Unni Marit Solem | Svar 27.05.2011 00.51

Har mange fine minna om Emblem.. Har tante, onkel og et søskenbarn som bor i bygda, og e på besøk der ofte.... Artig med ei sånn side...

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.04 | 15:45

Tusen takk for respons. Har sendt deg eit oppdatert bygdebokutkast for bnr. 1 til 4 på Østrem på e-post (online-adressa di) Sei frå dersom den ikkje kommer fram

...
02.04 | 14:25

Hei! Har lest slektshist.om Steinsgarden.Har funnet at Knut og Ingeborg hadde en datter Kornelia .Ho var 9 år da mora døde.
K og Berte en dat. Inga 1895-1935

...
18.03 | 23:35

Oops. Det vart visst gløymt. Takk for korrigering

...
18.03 | 23:18

Bildet av Knut og Petrine Magerholm og Johan Og Hansine Ødegård er nå riktig plassert under Magerholmdalen. Det ligger også under Ystebøen og bør slettes der.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE